Zonnepanelen op sporthal Theereheide

Inleiding

Per 3 juni 2015 is de Duurzame Energie Coöperatie Dommelstroom U.A. opgericht. Belangrijke doelen van de coöperatie zijn:

  • het versterken van het bewustzijn voor duurzaamheid
  • het leveren van een bijdrage aan de energietransitie
  • het collectief produceren van duurzame energie ten behoeve van haar leden.

In de concept herziening van de statuten d.d. 18 januari 2018 zijn deze doelen overgenomen. Als eerste project heeft de coöperatie gerealiseerd de waterkrachtcentrale Dommelstroom. Formeel is dit project gestart per 5 november 2016.

Gelet op de positieve ervaringen met dit project is in het zelfde jaar het overleg met de gemeente Sint-Michielsgestel op gang gekomen over het realiseren van zonnedak projecten. De gemeente heeft voor dit doel een tiental potentiële projecten op een rij gezet, waaronder sporthal Theereheide in de kern Sint-Michielsgestel, sporthal de Run in de kern Berlicum en sporthal de Misse in Den Dungen.

In overleg met de gemeente is bepaald dat we in eerste instantie voor het project Theereheide aan de slag zullen gaan. Afhankelijk van de ervaringen met dit project zal bekeken worden of en hoe we andere zonnedak projecten ter hand zullen nemen.

In een rapport d.d. 5 december 2016 van ingenieursbureau voor bouwtechniek Goudstikker-De Vries is geconstateerd dat het dak van de sporthal Theereheide belegd kan worden met zonnepanelen.

In 2017 is verder gewerkt aan de voorbereiding van het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de sporthal. In ons bestuur en onze ledenraad is hierover (vaker) gesproken. De ledenraad heeft zich eerder positief uitgelaten over dit initiatief.

Context

Ons eerste project (waterkrachtcentrale Dommelstroom) is sinds 2016 in bedrijf. De opbrengst is wat achtergebleven bij de prognose. Dit wordt verklaard door droge zomers, door enkele ongemakken in de relatie tot de stuw en door het onverwacht vele vuil, dat zich voor het krooshek ophoopt. We doen er alles aan om de productie van de stroom meer in de richting van de prognose te krijgen.

Er is veel belangstelling voor de waterkrachtcentrale van scholen, deskundigen, waterschappen, overige geïnteresseerde organisaties en vooral van burgers. De reacties die we krijgen op dit project, zijn zonder uitzondering zeer positief. De bedrijfsvoering van de coöperatie heeft de kwaliteit van een professioneel bedrijf. Concluderend stellen we dat we er vanuit de coöperatie klaar voor zijn om – conform de statuten – een volgend project aan te pakken.
Ook externe omstandigheden inspireren ons om meer projecten te gaan ontwikkelen. Binnen Nederland maar ook in andere landen zullen we met elkaar alle zeilen moeten bijzetten om de klimaatdoelen te bereiken.

Een ontwikkeling, zoals die zich momenteel met het terugdringen van de aardgaswinning in Groningen voordoet, maakt de druk op het zetten van onze schouders onder het ontwikkelen van nieuwe vormen van duurzame energiewinning alleen maar groter. Een ander voorbeeld in dit verband is de thans plaatsvindende discussie over het zogenaamde gasloos bouwen.

Gelet op de doelstelling onze samenleving bewuster te maken van de noodzaak hiervoor alles uit de kast te halen, hebben we besloten een volgend project naar voren te schuiven.
Met het project Theereheide willen wij deze ambitie waarmaken.

Recht van opstal

De gemeente Sint-Michielsgestel is eigenaar van de sporthal Theereheide. Onze coöperatie wordt bij plaatsing van zonnepanelen op het dak van de sporthal eigenaar van deze panelen. Behalve de panelen zullen ook bijbehorende voorzieningen om de op te wekken stroom te kunnen afzetten op het openbare elektriciteitsnet, tot het eigendom van de coöperatie gaan behoren. Om vast te leggen waar we ons in relatie tot de gemeente aan moeten houden bij het plaatsen en onderhouden van de panelen en overige voorzieningen, is een recht van opstal overeengekomen tussen de gemeente en onze coöperatie. Enkele bepalingen uit het recht van opstal zijn:

  • het recht van opstal is verleend voor een periode van 15 jaar (eindigende op 30 juni 2032); (met een verlenging van telkens 5 jaar of opzegging met een opzegtermijn van een jaar aan einde van een periode);
  • het recht houdt in om op het dak van de sporthal een energieopwekkinginstallatie (o.a. bestaande uit panelen) in eigendom te hebben;
  • de coöperatie is de gemeente per jaar € 1,- verschuldigd.

Het recht van opstal is op 9 oktober 2017 door beide partijen ondertekend. Onder artikel 21, lid 2 is opgenomen dat de overeenkomst is aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de Duurzame Energie Coöperatie Dommelstroom U. A.

Investeringsbegroting

De installatie is aangelegd door BT Duurzame Installatietechniek B.V uit Rosmalen. Zij kwamen met de meeste aantrekkelijke offerte voor de 572m2 aan zonnepanelen.. Daarnaast kwam dit bedrijf als beste leverancier naar voren gekomen in een door “Met Elkaar Voor Mekaar” gehouden onderzoek.

De offerte kwam neer op afgerond € 87.000,-. Voor de totale investering gaan we uit van:

Offerteprijs€ 87.000
Aansluitkosten€ 6.000
Onvoorzien€ 7.000
TOTAAL€ 100.000
Merk pv-panelenCanadian Solar
Wp per paneel275 Wp
Wp totaal systeem97,90 kWp
Verwachte opbrengst 1e jaar +/- 90.000 kWh (ex. schaduwval)
Type paneelPoly-kristallijn
Aantal panelen356 stuks

Subsidie Duurzame Energie

Om zonne-energie projecten rendabel te maken, kan gebruik worden gemaakt van subsidie. Besloten is gebruik te maken van de SDE+ regeling.
Het bestuur heeft deze subsidie op 10 oktober 2017 aangevraagd. Per 21 december heeft de coöperatie bericht ontvangen dat er een voor ons project subsidie is toegekend. De subsidieperiode start op 1 maart 2018 en eindigt op 28 februari 2033. Er is een subsidiebedrag van toepassing van € 84,- per MWh. De subsidiabele jaarproductie bedraagt: 93,005 MWh/jaar

De som van de maximale subsidiabele jaarproducties bedraagt voor de looptijd van 15 jaar: 1.395,075 MWh. Het maximaal te verlenen subsidiebedrag komt neer op 1.395,075 MWh x € 84 ,-per MWh = € 117.187,-

Gevolgen voor leden coöperatie (rendement)

Het zonnedak zal jaarlijks ca. 90.000 kWh gaan produceren. Door de SDE+ subsidie zullen de inkomsten gedurende 15 jaar gegarandeerd zijn op 11 cent per kWh. Dit komt neer op een bruto rendement op de investering van ruim 10% (op basis van een totale investering van € 100.000,-

De jaarlijkse kosten voor netbeheer, onderhoud, verzekering e.d. worden geschat op € 3.000,-/jaar. Het netto jaarlijkse rendement komt hiermee op ruim 7%. Doordat het rendement van het zonnedak hoger is dan het rendement van het waterkrachtproject, zal de investering in het zonnedak financieel voordelig uitpakken voor de bestaande leden. Door de schaalvergroting zullen tevens de vaste kosten van de coöperatie (administratie, activiteiten, kosten bestuur, e.d.) lager uitvallen.